Uniwersytet Trzeciego Wieku, według Władysława Kopalińskiego, to „placówka oświatowa typu otwartego przeznaczona dla osób w wieku emerytalnym. Nauka, wykłady, seminaria, konwersatoria, lektoraty językowe itp. mają za cel sprawianie przyjemności, podtrzymywanie na duchu, dawanie wartościowego i szlachetnego zajęcia; nie ma tam stopni, egzaminów ani granicy wieku, a program zajęć wybierany jest przez słuchaczy ochotniczo.”

Pierwszy taki uniwersytet powstałe we Francji, założony w 1973 roku przez prof. Pierre Vellas’a, a pierwszy w Polsce
powstał w Warszawie w 1975 r. Założyła go prof. Halina Szwarc.
Celem UTW jest:

  • aktywizacja intelektualna, psychiczna, społeczna i fizyczna osób starszych
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności seniorów
  • angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz środowiska
  • integracja społeczna seniorów

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skoczowie powstał w maju 2008 roku. Inicjatorem jego powstania był p. Andrzej Bacza, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Miasta „Mała Ojczyzna”, który zorganizował zebranie informacyjne 9 maja 2008 r. Gościem spotkania była Pani Prezes Cieszyńskiego UTW, Danuta Sikora, która przedstawiła zebranym ideę, historię, ofertę programową i sposób finansowania uniwersytetów trzeciego wieku. W zebraniu udział wzięło około 100 osób. Postanowiono uruchomić uniwersytet trzeciego wieku w Skoczowie na zasadach Cieszyńskiego UTW. Zebrani mieli na kartkach wpisać swoje propozycje zajęć, przedmiot zainteresowań. Została powołana tymczasowa „grupa rozpoznawczo-organizacyjna”, która miała przygotować zebranie organizacyjne wyznaczone na dzień 20 maja 2008r. Przewodniczącym tej grupy został p. Janusz Stolarczyk. Na zebranie organizacyjne przybyło ok. 120 osób zainteresowanych powstaniem UTW w Skoczowie. Zebrani zdecydowali, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Skoczowie rozpocznie działalność w październiku 2008 r., będzie finansowany ze składek słuchaczy. Odpłatność miała wynosić 5 zł za miesiąc. Inauguracja I Roku Akademickiego Skoczowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 3 października 2008 roku. Przybyło ok. 150 osób chętnych uczestniczenia w zajęciach. P. Andrzej Bacza i Janusz Stolarczyk przedstawili program i sposób realizacji UTW w Skoczowie. Uniwersytet miał działać w ramach Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Miasta „Mała Ojczyzna”. Miał być finansowany ze składek słuchaczy uniwersytetu. W ramach SUTW miały być organizowane wykłady i zajęcia fakultatywne. P. Janusz Stolarczyk, przewodniczący grupy organizacyjnej, przedstawił ofertę programową oraz lektorów poszczególnych grup tematycznych. W ramach UTW miały być cotygodniowe zajęcia w poszczególnych sekcjach oraz wykłady, przynajmniej raz w miesiącu, o różnej tematyce.

W I roku akademickim, 2008/2009 program zajęć był następujący:

  • język angielski
  • język niemiecki
  • informatyka
  • rytmika
  • gimnastyka w wodzie i nauka pływania

Nawiązano również kontakt z Kołem PTTK w Skoczowie. Miejscem do kontaktów miał być ArtAdres, Rynek w Skoczowie. Podczas tego spotkania zorganizowały się grupy osób zainteresowanych poszczególnymi przedmiotami. W następnych miesiącach odbywały się zajęcia w poszczególnych grupach.

W dniu 28 stycznia 2009r. odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Nowego Roku studentów i lektorów SUTW. Na spotkaniu podsumowano dotychczasową działalność uniwersytetu. Zostały zaproponowane wykłady na następne miesiące. Tematyka wykładów to zdrowie, działalność samorządowa. Ukonstytuował się Zarząd SUTW. Przewodniczącym został Janusz Stolarczyk. W skład Zarządu weszli: Zofia Cywka, Krystyna Bocheńska, Dorota Chojnowska, Anna Zahraj.

W czerwcu 2009 roku studenci SUTW pojechali na wycieczkę do Londynu. Pojechało 20 osób, w większości słuchacze lektoratu języka angielskiego. Pomysłodawcą wycieczki był lektor jęz. angielskiego, Ryszard Wojdyłło.

30 czerwca 2009 roku w sali MDK „Pod Pegazem” miało miejsce uroczyste zakończenie I roku akademickiego Skoczowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkali się studenci oraz prowadzący zajęcia. Gościem była Małgorzata Kiereś, dyrektorka Muzeum Beskidzkiego w Wiśle. Wystąpiła z wykładem „Ojcowski Dom w Europie”. Podczas spotkania podsumowano I rok działalności SUTW.